Có 2 kết quả:

四环素 sì huán sù ㄙˋ ㄏㄨㄢˊ ㄙㄨˋ四環素 sì huán sù ㄙˋ ㄏㄨㄢˊ ㄙㄨˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

tetracycline

Từ điển Trung-Anh

tetracycline