Có 2 kết quả:

四环素 sì huán sù四環素 sì huán sù

1/2

sì huán sù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

tetracycline

sì huán sù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tetracycline