Có 2 kết quả:

四平八稳 sì píng bā wěn ㄙˋ ㄆㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄨㄣˇ四平八穩 sì píng bā wěn ㄙˋ ㄆㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄨㄣˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

everything steady and stable (idiom); overcautious and unimaginary

Từ điển Trung-Anh

everything steady and stable (idiom); overcautious and unimaginary