Có 2 kết quả:

四眼田雞 sì yǎn tián jī四眼田鸡 sì yǎn tián jī

1/2

Từ điển Trung-Anh

four-eyes

Từ điển Trung-Anh

four-eyes