Có 2 kết quả:

送旧迎新 sòng jiù yíng xīn ㄙㄨㄥˋ ㄐㄧㄡˋ ㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ送舊迎新 sòng jiù yíng xīn ㄙㄨㄥˋ ㄐㄧㄡˋ ㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) usher out the old, greet the new
(2) esp. to see in the New Year

Từ điển Trung-Anh

(1) usher out the old, greet the new
(2) esp. to see in the New Year