Có 2 kết quả:

送終 sòng zhōng送终 sòng zhōng

1/2

sòng zhōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to pay one's last respects

Một số bài thơ có sử dụng

sòng zhōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to pay one's last respects