Có 2 kết quả:

搜肠刮肚 sōu cháng guā dù ㄙㄡ ㄔㄤˊ ㄍㄨㄚ ㄉㄨˋ搜腸刮肚 sōu cháng guā dù ㄙㄡ ㄔㄤˊ ㄍㄨㄚ ㄉㄨˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to search one's guts and belly (idiom); to racks one's brains for a solution

Từ điển Trung-Anh

to search one's guts and belly (idiom); to racks one's brains for a solution