Có 2 kết quả:

搜索树 sōu suǒ shù搜索樹 sōu suǒ shù

1/2

sōu suǒ shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

search tree (computing)

sōu suǒ shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

search tree (computing)