Có 2 kết quả:

苏枋 sū fāng蘇枋 sū fāng

1/2

sū fāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sappanwood (Caesalpinia sappan)

sū fāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sappanwood (Caesalpinia sappan)