Có 2 kết quả:

宿处 sù chù宿處 sù chù

1/2

sù chù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

lodging house