Có 1 kết quả:

塑身 sù shēn ㄙㄨˋ ㄕㄣ

1/1

sù shēn ㄙㄨˋ ㄕㄣ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

body sculpting (weight loss and exercise)