Có 1 kết quả:

酸豆 suān dòu

1/1

suān dòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tamarind (Tamarindus indica) tropical tree with bean-like fruit
(2) pickled caper