Có 2 kết quả:

随伴 suí bàn隨伴 suí bàn

1/2

suí bàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to accompany

suí bàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to accompany