Có 2 kết quả:

随伴 suí bàn ㄙㄨㄟˊ ㄅㄢˋ隨伴 suí bàn ㄙㄨㄟˊ ㄅㄢˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to accompany

Từ điển Trung-Anh

to accompany