Có 2 kết quả:

随处 suí chù隨處 suí chù

1/2

suí chù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) everywhere
(2) anywhere