Có 2 kết quả:

随口 suí kǒu隨口 suí kǒu

1/2

suí kǒu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(speak) without thinking the matter through

suí kǒu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(speak) without thinking the matter through

Một số bài thơ có sử dụng