Có 2 kết quả:

碎布条 suì bù tiáo碎布條 suì bù tiáo

1/2

suì bù tiáo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

shred

suì bù tiáo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

shred