Có 2 kết quả:

碎心裂胆 suì xīn liè dǎn碎心裂膽 suì xīn liè dǎn

1/2

Từ điển Trung-Anh

in mortal fear (idiom)

Từ điển Trung-Anh

in mortal fear (idiom)