Có 2 kết quả:

岁修 suì xiū歲修 suì xiū

1/2

suì xiū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

start of the year

suì xiū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

start of the year