Có 2 kết quả:

岁序 suì xù歲序 suì xù

1/2

suì xù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

succession of seasons

suì xù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

succession of seasons

Một số bài thơ có sử dụng