Có 2 kết quả:

岁月流逝 suì yuè liú shì歲月流逝 suì yuè liú shì

1/2

Từ điển Trung-Anh

as time goes by (idiom)

Từ điển Trung-Anh

as time goes by (idiom)