Có 2 kết quả:

碎紙機 suì zhǐ jī碎纸机 suì zhǐ jī

1/2

suì zhǐ jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

paper shredder

suì zhǐ jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

paper shredder