Có 2 kết quả:

縮陰 suō yīn ㄙㄨㄛ ㄧㄣ缩阴 suō yīn ㄙㄨㄛ ㄧㄣ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to make the vagina tighter

Từ điển Trung-Anh

to make the vagina tighter