Có 2 kết quả:

所到之处 suǒ dào zhī chù所到之處 suǒ dào zhī chù

1/2

Từ điển Trung-Anh

wherever one goes

Từ điển Trung-Anh

wherever one goes