Có 4 kết quả:

他们 tā mén ㄊㄚ ㄇㄣˊ他們 tā mén ㄊㄚ ㄇㄣˊ它们 tā mén ㄊㄚ ㄇㄣˊ它們 tā mén ㄊㄚ ㄇㄣˊ

1/4

Từ điển phổ thông

chúng nó, họ, bọn nó

Từ điển phổ thông

chúng nó, họ, bọn nó

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển phổ thông

chúng nó, bọn hắn

Từ điển phổ thông

chúng nó, bọn hắn