Có 2 kết quả:

他杀 tā shā他殺 tā shā

1/2

tā shā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

homicide (law)

tā shā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

homicide (law)