Có 2 kết quả:

踏車 tà chē ㄊㄚˋ ㄔㄜ踏车 tà chē ㄊㄚˋ ㄔㄜ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) treadwheel
(2) treadmill

Từ điển Trung-Anh

(1) treadwheel
(2) treadmill