Có 2 kết quả:

踏破鐵鞋無覓處,得來全不費工夫 tà pò tiě xié wú mì chù , dé lái quán bù fèi gōng fu踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫 tà pò tiě xié wú mì chù , dé lái quán bù fèi gōng fu

1/2

Từ điển Trung-Anh

to travel far and wide looking for sth, only to find it easily

Từ điển Trung-Anh

to travel far and wide looking for sth, only to find it easily