Có 1 kết quả:

台北 tái běi

1/1

tái běi [tái běi]

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

Đài Loan