Có 2 kết quả:

苔藓 tái xiǎn苔蘚 tái xiǎn

1/2

tái xiǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

moss