Có 2 kết quả:

太半 tài bàn泰半 tài bàn

1/2

tài bàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) more than half
(2) a majority
(3) most
(4) mostly

Một số bài thơ có sử dụng

tài bàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) more than half
(2) a majority
(3) most
(4) mostly