Có 2 kết quả:

太阳能板 tài yáng néng bǎn太陽能板 tài yáng néng bǎn

1/2

Từ điển Trung-Anh

solar panel

Từ điển Trung-Anh

solar panel