Có 2 kết quả:

太阳能电池 tài yáng néng diàn chí太陽能電池 tài yáng néng diàn chí

1/2

Từ điển Trung-Anh

solar cell

Từ điển Trung-Anh

solar cell