Có 1 kết quả:

太子太保 tài zǐ tài bǎo

1/1

tài zǐ tài bǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tutor to the crown prince (in imperial China)