Có 2 kết quả:

貪多嚼不爛 tān duō jiáo bù làn贪多嚼不烂 tān duō jiáo bù làn

1/2

Từ điển Trung-Anh

to bite off more than one can chew (idiom)

Từ điển Trung-Anh

to bite off more than one can chew (idiom)