Có 1 kết quả:

坍方 tān fāng

1/1

tān fāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to collapse
(2) landslide