Có 2 kết quả:

貪婪是萬惡之源 tān lán shì wàn è zhī yuán ㄊㄢ ㄌㄢˊ ㄕˋ ㄨㄢˋ ㄓ ㄩㄢˊ贪婪是万恶之源 tān lán shì wàn è zhī yuán ㄊㄢ ㄌㄢˊ ㄕˋ ㄨㄢˋ ㄓ ㄩㄢˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

Greed is the root of all evil.

Từ điển Trung-Anh

Greed is the root of all evil.