Có 2 kết quả:

貪婪無厭 tān lán wú yàn ㄊㄢ ㄌㄢˊ ㄨˊ ㄧㄢˋ贪婪无厌 tān lán wú yàn ㄊㄢ ㄌㄢˊ ㄨˊ ㄧㄢˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

avaricious and insatiable (idiom); greedy and never satisfied

Từ điển Trung-Anh

avaricious and insatiable (idiom); greedy and never satisfied