Có 2 kết quả:

貪占 tān zhàn ㄊㄢ ㄓㄢˋ贪占 tān zhàn ㄊㄢ ㄓㄢˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to misappropriate

Từ điển Trung-Anh

to misappropriate