Có 2 kết quả:

弹琴 tán qín彈琴 tán qín

1/2

tán qín

giản thể

Từ điển phổ thông

chơi đàn, gảy đàn

Từ điển Trung-Anh

to play or strum a lute or other stringed instrument