Có 2 kết quả:

炭疽杆菌 tàn jū gǎn jūn炭疽桿菌 tàn jū gǎn jūn

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) anthrax bacterium
(2) Bacillus anthracis

Từ điển Trung-Anh

(1) anthrax bacterium
(2) Bacillus anthracis