Có 1 kết quả:

炭疽菌苗 tàn jū jūn miáo

1/1

tàn jū jūn miáo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

anthrax vaccine