Có 4 kết quả:

探寻 tàn xún ㄊㄢˋ ㄒㄩㄣˊ探尋 tàn xún ㄊㄢˋ ㄒㄩㄣˊ探詢 tàn xún ㄊㄢˋ ㄒㄩㄣˊ探询 tàn xún ㄊㄢˋ ㄒㄩㄣˊ

1/4

Từ điển Trung-Anh

(1) to search
(2) to seek
(3) to explore

Từ điển Trung-Anh

(1) to search
(2) to seek
(3) to explore

Từ điển Trung-Anh

(1) to inquire into
(2) to ask after

Từ điển Trung-Anh

(1) to inquire into
(2) to ask after