Có 2 kết quả:

汤包 tāng bāo湯包 tāng bāo

1/2

tāng bāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

steamed dumpling

tāng bāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

steamed dumpling