Có 2 kết quả:

汤力水 tāng lì shuǐ ㄊㄤ ㄌㄧˋ ㄕㄨㄟˇ湯力水 tāng lì shuǐ ㄊㄤ ㄌㄧˋ ㄕㄨㄟˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

tonic water

Từ điển Trung-Anh

tonic water