Có 2 kết quả:

汤碗 tāng wǎn湯碗 tāng wǎn

1/2

tāng wǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

soup bowl

tāng wǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

soup bowl