Có 1 kết quả:

堂而皇之 táng ér huáng zhī

1/1

táng ér huáng zhī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) overt
(2) to make no secret (of one's presence)
(3) grandiose
(4) with great scope