Có 2 kết quả:

螳螂捕蝉,黄雀在后 táng láng bǔ chán , huáng què zài hòu螳螂捕蟬,黃雀在後 táng láng bǔ chán , huáng què zài hòu

1/2

Từ điển Trung-Anh

the mantis stalks the cicada, unaware of the oriole behind (idiom, from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子); to pursue a narrow gain while neglecting a greater danger

Từ điển Trung-Anh

the mantis stalks the cicada, unaware of the oriole behind (idiom, from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子); to pursue a narrow gain while neglecting a greater danger