Có 1 kết quả:

藤本植物 téng běn zhí wù

1/1

téng běn zhí wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

vine plant