Có 1 kết quả:

提水工程 tí shuǐ gōng chéng

1/1

tí shuǐ gōng chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

project to raise low-lying water for irrigation purposes