Có 1 kết quả:

提子 tí zǐ ㄊㄧˊ ㄗˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to capture stones (in Go)