Có 2 kết quả:

提子 tí zi蹄子 tí zi

1/2

tí zi [tí zǐ]

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) grape
(2) raisin

tí zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hoof
(2) (old) wench
(3) hussy